Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Fealyn’s Cottage, handelt onder de namen Fealyn’s Jewellery en Fealyn’s Dice. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel Fealyn’s Jewellery, als op Fealyn’s Dice verder genoemd als Fealyn’s Cottage. Als goudsmid worden sieraden van edele metalen vervaardigd en gerepareerd. Ook het omsmelten van (oud)goud, het zetten van diamanten, edelstenen en parels behoort tot de werkzaamheden van Fealyn’s Cottage. Verder vervaardigt Fealyn’s Cottage unieke dobbelstenen.
 • Alle aan Fealyn’s Cottage verstrekte opdrachten worden uitstuitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Het laten repareren van sieraden met edelstenen of antieke sieraden is op eigen risico. Fealyn’s Cottage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen of defecten die ontstaan zijn tijdens de reparatie. Bij het aannemen van de reparatie/opdracht bekijkt Fealyn’s Cottage het desbetreffende sieraad of voorwerp en bespreekt Fealyn’s Cottage zorgvuldig de mogelijke risico’s die de aanpassing met zich mee kan brengen.
 • Indien er akkoord is gegaan met de opdracht kunnen eventuele wijzigingen in het ontwerp, extra kosten en/of vertraging met zich mee brengen.
 • Indien er tijdens het uitvoeren zich onvoorziene omstandigheden voordoen krijgt u dit altijd zo spoedig mogelijk te horen. Fealyn’s Cottage stelt u op de hoogte en bespreekt met u de alternatieven en mogelijkheden. Eventuele vertraging en extra kosten zijn niet uitgesloten. Uiteraard pleit Fealyn’s Cottage ervoor om, indien er sprake is van vertraging of extra kosten, deze zo kort en laag mogelijk te houden.


Annulering

 • Wanneer een opdracht na het geven van akkoord wordt geannuleerd worden de reeds gemaakte kosten voor de geleverde diensten in rekening gebracht en verrekend met de aanbetaling. Indien er sprake is van het verwerken van eigen edelmetaal wordt het eigendom van Fealyn’s Cottage. Indien er gewenst wordt het edelmetaal terug te krijgen is dit tegen betaling mogelijk.
 • Fealyn’s Cottage heeft het recht een opdracht te annuleren wanneer deze bij nader inzien toch niet mogelijk blijkt te zijn of er onvoorziene omstandigheden opgetreden zijn. Ook bij nalatigheid van de klant heeft Fealyn’s Cottage het recht om een opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten kunnen afhankelijk van de situatie in rekening worden gebracht.

 

Betaling

 • De prijs die de klant moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft Fealyn’s Cottage zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 • Het sieraad, de dobbelstenen of de geleverde dienst dient vooraf of bij ophalen betaald te worden. Dit kan contant overhandigd, online via de webshop of ter plekke aan Fealyn’s Cottage overgemaakt worden. Zolang het product nog niet volledig betaald is blijft het product eigendom van Fealyn’s Cottage. Fealyn’s Cottage kan het product niet afgeven aan de klant tot de betaling geheel is voldaan.
 • Wanneer de klant niet betaalt binnen de betalingstermijn van 14 dagen zal Fealyn’s Cottage een herinnering sturen. Hiervoor staat weer een termijn van 14 dagen. Wanneer er nu weer niet betaald is heeft Fealyn’s Cottage het recht om rente in rekening te brengen. Dit gaat in vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Dit geldt ook voor de eventuele incassokosten.
 • Het afgeven van een sieraad ter reparatie of goud dat omgesmolten moet worden naar een ander sieraad dient als vuistpand voor Fealyn’s Cottage en geeft Fealyn’s Cottage zekerheid van betaling. Wanneer er door de klant niet betaald wordt, wordt het sieraad en/of goud eigendom van Fealyn’s Cottage tot wederbetaling.
 • Wanneer een klant 3 maanden na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald heeft, heeft Fealyn’s Cottage het recht om het product voor de verkoop te gebruiken.


Rechten van de klant en van Fealyn’s Cottage

 • Wanneer er zich onverwachte situaties hebben voorgedaan kan Fealyn’s Cottage de emotionele schade en/of immateriële schade die dit mogelijk met zich mee brengt niet vergoeden. Fealyn’s Cottage zal met alle zorgvuldigheid, vakkennis en professionaliteit omgaan met de opdracht of reparatie en deze uitvoeren.
 • Fealyn’s Cottage vergoedt geen schade aan de klant die het gevolg is van overmacht, zoals bijvoorbeeld schade door een overval, inbraak, diefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de klant de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan Fealyn’s Cottage voor schade aan een product van de klant worden door Fealyn’s Cottage aan de klant uitbetaald.
 • De door Fealyn’s Cottage gemaakte of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Fealyn’s. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of producten, zonder voorafgaande toestemming van Fealyn’s Cottage is niet toegestaan.


Garantie

 • Fealyn’s Cottage garandeert in het geval van het maken van nieuw (maat)werk gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert Fealyn’s Cottage gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij anders is overeengekomen of vermeld, voor zover die betrekking hebben op de door haar gerepareerde/vervangen onderdelen. De klant heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de klant recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.
 • Fealyn’s Cottage staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de klant, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat Fealyn’s Cottage in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 • Wanneer een edelsteen, diamant dan wel parel enige vorm van schade oploopt biedt Fealyn’s Cottage hier geen garantie op. 
 • Fealyn’s Cottage garandeert de echtheid van de door Fealyn’s Cottage gebruikte materialen. 
 • Indien er sprake is van een door Fealyn’s Cottage gemaakte toevoeging aan het object danwel juweel gelden alle bovengenoemde punten alleen op het door Fealyn’s Cottage vervaardigde onderdeel.
 • De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van de bovengenoemde punten die door Fealyn’s Cottage zijn genoemd als afgegeven handelsgarantie.
 • Fealyn’s Cottage heeft ten alle tijde het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Alle gemaakte wijzigingen in de algemene voorwaarden van Fealyn’s Cottage zijn direct van toepassing.


Rechtskeuze

 • Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de klant en Fealyn’s Cottage.
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter, dan wel aan de rechtbank te Utrecht.